Pris advokat i Göteborg

Hur mycket kostar det att anlita en advokat? Svaret är att det inte finns någon fast prislista som gäller alla advokater. Det finns vägledande regler för god advokatsed, i dessa fastställs att advokatens priser ska vara skäliga. Alla fall ser olika ut och advokaten väger in en rad faktorer i sitt arvode. Frågor som hur komplicerat ärendet är och hur mycket tid det kommer att ta i anspråk bestämmer hur hög advokatkostnaden blir.

Pris advokat i Göteborg kan variera från fall till fall

Hjälp med advokatersättning

Ditt pris advokat i Göteborg påverkas även av din personliga situation. Staten kan hjälpa till med ersättning när du anlitar ett juridiskt ombud vid en tvist, så kallad rättshjälp. Denna är dock begränsad till specifika situationer och erbjuds i första hand den som har en låg inkomst. 1997 bestämdes det att parterna i tvistemål i första hand ska ta hjälp av det rättsskydd som är inbakat i hem- eller fordonsförsäkringen.

Vid brottmål gäller särskilda regler som påverkar kostnaden för en advokat. Om du blivit utsatt för brott kan du få ett målsägandebiträde som betalas av staten. Om du misstänks för att ha begått ett grövre brott har du rätt till en offentlig försvarare. I en del fall, där individens liv kan påverkas på ett genomgripande sätt, står staten för advokatkostnaderna. Detta kan till exempel gälla ärenden som handlar om asylsökande eller tvångsvård.

Lönar det sig att anlita en advokat?

Känns det dyrt att anlita en advokat? Ofta kan det löna sig att ta hjälp. Advokatens jobb är att lösa dina juridiska problem på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt. Denne kan hjälpa till innan konflikten blir ännu värre och på så sätt förhindra att tvisten blir långdragen och kostsam. Det kan vara en god idé att noga väga fördelarna med att anlita en advokat med de faktiska kostnaderna som detta medför.

Advokaten ska upplysa om ersättningar

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det lönar sig att ta professionell hjälp tidigt i en konflikt, innan denna blir alltför dyrbar. Det finns även möjligheter att få ersättning för delar eller hela kostnaden. Tänk på att advokaten alltid är skyldig att hjälpa dig att ansöka om rättsskydd. Denne ska även upplysa dig om möjligheterna att använda möjligheter till rättshjälp via dina försäkringar.