Advokat i Göteborg

Söker du en advokat i Göteborg? Då ska du anlita en som är specialiserad inom det område som du behöver hjälp med. Alla advokater är skyldiga att följa det som kallas för god advokatsed. De står under tillsyn av advokatsamfundet. Arbetet som yrkesgruppen utför ska alltid skydda klientens intressen och följa etiska de regler som förbundet ställt upp.

Vem kan kalla sig advokat?

Inte vem som helst kan kalla sig advokat, utbildningen är krävande och lång. Alla advokater har genomgått en juridisk utbildning och innehar en juridisk kandidat- eller juristexamen från universitet. Utöver detta krävs minst tre års verksamhet som anställd biträdande jurist. För att bli medlem i Advokatsamfundet krävs även en så kallad advokatexamen.

Det är endast de som blivit antagna som ledamöter av Advokatsamfundet som får använda titeln advokat, detta är skyddat av lagboken. Förutom de nämnda utbildnings- och praktikkraven måste den blivande advokaten avlägga en muntlig examen för att visa att personen är lämplig att utöva yrket. Det är även en yrkesgrupp som ständigt måste utbilda sig och hålla sig à jour med lagtexter.

Hur anlitar man en advokat?

Det första som man måste tänka på när man ska anlita en advokat i Göteborg är att kontakta en som tar sig an den typ av uppdrag som man vill ha hjälp med. Är det ett affärsjuridiskt mål eller ett brotts- eller familjerättsmål det handlar om? Advokater kan arbeta med en rad olika saker och en del väljer att specialisera sig på ett visst område medan andra tar sig an många olika typer av arbetsuppgifter.

Advokat i Göteborg kan försvara dig i olika typer av tvistemål

När du söker en advokat i Göteborg kan du söka på advokatsamfundets hemsida. Du kanske även har vänner, kollegor eller affärsbekanta som kan tipsa om en advokat som de själva anlitat? Tänk på att advokaten har tystnadsplikt och alltid ska se till sin klients intressen. Om en advokat bryter mot god advokatsed kan påföljderna bli kännbara. Personen i fråga kan få en varning och en straffavgift eller i allvarliga fall uteslutas ur Advokatsamfundet och förlora sin titel.

Hur mycket kostar det att anlita en advokat?

Hur mycket kostar det att anlita en advokat i Göteborg? Det finns inga fasta priser. Advokaten väger in olika faktorer i det slutgiltiga priset. Denne tar hänsyn till hur lång tid ärendet tar och hur komplicerat det är. Det är möjligt att diskutera priset direkt med advokatbyrån för att få en idé om vad det kommer att ligga på. I komplicerade fall är det dock svårt att veta hur lång tid ärendet kommer att ta i anspråk.